Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja statusu: 28-04-2017

Informacja o rozstrygnięciu postępowania

do pobrania

Szanowni Państwo,


Nasza firma bierze udział w projekcie  wramach Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałania 3.1.2 Rozwój MŚP - typ projektów „Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw - poprzez udzielanie bonów na doradztwo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

 

Zapytanie ofertowe

z dnia 20.04.2017 r.

 

na: usługi doradcze o charakterze prorozwojowym

o dofinansowanie, których Zamawiający ubiega się w ramach Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałania 3.1.2 Rozwój MŚP - typ projektów „Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw - poprzez udzielanie bonów na doradztwo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usług doradczych prorozwojowych w zakresie wsparcia prowadzenia i rozwoju działalności firmy oraz wdrożenia nowych rozwiązań.

 

Ogólny opis zamawiającego:

 

Przedsiębiorstwo TOM-BUD S.C. Jacek Brodziak Tomasz Czerwiński Wojciech Czerwiński powstało 22.02.2000 roku. Firma działa w obszarze budownictwa. Od początku działalności kluczem do osiągania sukcesu jest wysoka jakość przy umiarkowanej cenie. Przekłada się to na zadowolenie klientów. Działalność przedsiębiorstwa związana jest z handlem oraz usługami w branży budowlanej. Utrzymanie wysokiej jakości przy realizacjach inwestycyjnych jest możliwe dzięki kooperacji ze sprawdzonymi kontrahentami oraz stabilnej, profesjonalnej kadrze.


Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi doradcze o charakterze prorozwojowym mające na celu zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej firmy TOM-BUD S.C. Jacek Brodziak Tomasz Czerwiński Wojciech Czerwiński.


1.Analiza potrzeb rozwojowych firmy

1)Analiza potrzeb biznesowych spółki

2)Analiza obecnej oferty oraz pozycji firmy na rynku

3)Określenie i uszczegółowienie ścieżki rozwoju spółki

 

2.Stworzenie wzorcowych modeli procesów biznesowych

1)Mapowanie procesów biznesowych

2)Modelowanie procesów biznesowych w obszarze marketingu

3)Modelowanie procesów biznesowych w obszarze sprzedaży

4)Modelowanie procesów biznesowych w obszarze ofertowania produktów/usług


 3.Analiza rynku okien i drzwi pod kątem zwiększenia sprzedaży

1)Analiza konkurencji na rynku okien i drzwi

2)Określenie obecnych na rynku strategii cenowych

3)Analiza grup obecnych oraz potencjalnych klientów

4)Analiza wdrożenia nowych form promocji pod katem zwiększenia sprzedaży okien i drzwi

5)Rekomendacje w zakresie wdrożenia nowych rozwiązań w celu zwiększenia sprzedaży drzwi i okien

4.Analiza rynku budowlanego pod kątem rozwoju firmy

1)Określenie pozycji konkurencyjnej na rynku budowlanym

2)Analiza rynku pod kątem zapotrzebowania na budynki hybrydowe i pasywne

3)Analiza potrzeb mieszkaniowych (m.in. metraż, ilość pokoi, cena) odbiorców z uwzględnieniem lokalizacji

4)Przegląd możliwych form marketingu w zakresie budownictwa

5)Dobór odpowiednich rozwiązań, które przyczynią się do zwiększenia udziału w rynku budowlanym

 5.Doradztwo w zakresie możliwości wdrożenia technologii IT związanej z zarządzaniem zleceniami

 1)Analiza spółki pod kątem możliwości wdrożenia nowych rozwiązań IT w zakresie zarządzania zaleceniami

2)Wsparcie w opracowaniu koncepcji wdrożenia nowego rozwiązania IT

 

Maksymalny czas realizacji zamówienia to 6 miesięcy od momentu publikacji listy projektów dofinansowanych w ramach działania 3.1.2

Szacowany termin publikacji ww. listy to: sierpień 2017 r.


Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

 

85312320-8 Usługi Doradztwa

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający następujące warunki:

 1. Dysponują niezbędnym potencjałem technicznym oraz personelem do wykonania przedmiotu zamówienia;
 2. Znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej;
 3. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 4. Posiadają stosowną wiedzę i doświadczenie;
 5. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo i/lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, a Wykonawcą, polegające na:
 1. a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. b)posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
 3. c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. d)pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. Posiadają akredytację IOB (Instytucja otoczenia biznesu) - akredytacja Instytucji Zarządzającej RPO WM (akredytacja Mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu świadczących prorozwojowe usługi doradcze o specjalistycznym charakterze) lub akredytację instytucji na szczeblu krajowym (Ministerstwa Rozwoju) dla ośrodków innowacji świadczących usługi proinnowacyjne.

lub

Nieposiadają Akredytacji IOB - Instytucja Otoczenia Biznesu nieposiadająca akredytacji Instytucji Zarządzającej RPO WM (akredytacja Mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu świadczących prorozwojowe usługi doradcze o specjalistycznym charakterze) lub akredytacji instytucji na szczeblu krajowym (Ministerstwa Rozwoju) dla ośrodków innowacji świadczących usługi proinnowacyjne, może się ubiegać o udzielenie zamówienia, jeśli wykaże, że posiada odpowiednie kompetencje, potencjał i doświadczenie w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem projektu, oraz wpisuje się w minimum jeden z profili zidentyfikowanych form IOB.

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:

 

I.Dokumenty, jakie ma dostarczyć Oferent w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

a)Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści Załącznika nr 2 do niniejszego zapytania.

b)Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym o treści Załącznika nr 3 do niniejszego zapytania.

c)W przypadku IOB nieposiadającego akredytacji Instytucji Zarządzającej RPO WMakredytacji instytucji na szczeblu krajowym (Ministerstwa Rozwoju) formularz o treści Załącznika 4 do niniejszego zapytania wraz z wymienionymi w nim załącznikami.

d)W przypadku IOB posiadającego akredytację Instytucji Zarządzającej RPO WMakredytacji instytucji na szczeblu krajowym (Ministerstwa Rozwoju) oświadczenie o treści Załącznika 5. Zamawiający zweryfikuje informacje o posiadanej akredytacji w ww. instytucjach.

 

II.Dokumenty, jakie ma dostarczyć Oferent w celu wykazania braku podstawwykluczenia z postępowania:

a)Wypełniony formularz oferty – Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,

b)Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko wówczas, gdy oferta jest podpisana przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje odrzucenie oferty.

 

Opis sposobu przygotowania oferty:

 

1.Oferent przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym

2.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

3.Oferent może złożyć tylko jedną ofertę

4.Ofertę należy przygotować według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

5.Termin ważności oferty, nie krótszy niż do 31 październik 2017 r.

6.Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożenie oferty ponosi Oferent

7.Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta.

 

Adres składania ofert:

TOM-BUD S.C. Jacek Brodziak Tomasz Czerwiński Wojciech Czerwiński

Ul. Juliana Tuwima nr 2A, lok. U1

05-300 Mińsk Mazowiecki

Województwo: Mazowieckie

 

Numer do kontaktu: +48 (25) 759 06 06

 

Oferta może być złożona:

 

 1. osobiście w biurze TOM-BUD S.C. Jacek Brodziak Tomasz Czerwiński Wojciech Czerwiński

  w godzinach 9:00 –16:00.

 

 1. przesłana pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres składania ofert.

Oferty należy składać do dnia 28.04.2017 r. do godz. 10.00 (decyduje data i czas dostarczenia oferty do sekretariatu w biurze spółki pod podanym adresem składania ofert.)


Oferty dostarczone po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Na podstawie poniższych kryteriów wyłonimy najlepszą ofertę:

 

LP

NAZWA KRYTERIUM

WAGA %

Opis sposobu przyznawania punktacji

1

Cena netto

100

Cena netto – oferta otrzyma wagę 100 pkt, jeśli wartość oferty będzie najniższa spośród ofert, które wpłyną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Każda kolejna oferta o wartości większej będzie otrzymywała o 10 pkt mniej niż poprzednia (do wartości minimalnej 0 punktów).

SUMA

100

-

 

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria. Ocenie nie będą podlegały oferty częściowe.

 

Warunki zmiany umowy

1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

2.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe itp.

3.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu lub terminu realizacji umowy, które wynikać będą z postanowień umowy Zamawiającego z Instytucją Finansującą, jeśli umowa ta została zawarta lub zmieniona aneksem po udzieleniu zamówienia. Zamawiający dopuszcza także zmianę terminu realizacji umowy, która będzie wynikała z porozumienia zawartego pomiędzy wykonawcą a zamawiającym.

 

Dodatkowe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert lub jego unieważnieniu bez podawania przyczyny.

 Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w dniu 28.04.2017 r.

 O wynikach postępowania oferenci zostaną poinformowani na stronie internetowej Zamawiającego, niezwłocznie po zakończeniu oceny. Dodatkowo każdy oferent, który złożył ofertę, zostanie powiadomiony o wyniku postępowania drogą mailową.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Poniżej dokumenty do pobrania:

 

zapytanie ofertowe do pobrania
zal.1 do pobrania
zal.2 do pobrania
zal.3 do pobrania
zal.4 do pobrania
zal.5 do pobrania

Mińsk Mazowiecki 20-04-2017

 

Budowa i sprzedaż domów

domekSpecjalizujemy się w przygotowaniu, prowadzeniu i koordynacji prac przy realizacji różnych obiektów budowlanych, począwszy od budynków mieszkalnych, a kończąc na handlowo-usługowych.

Czytaj więcej...

Sprzedaż okien i drzwi

drzwi okno_maleChronią nas przed wiatrem, deszczem i hałasem. Dostarczają niezbędnego dla dobrego samopoczucia słońca. Zimą zatrzymują ciepło w naszych domach, latem izolują przed gorącem.

Czytaj więcej...

Wylewki betonowe MIXOKRETEM

mixokretyWykonywaniem posadzek i podłoży betonowych metodą półsuchą przy użyciu agregatu spalinowego zajmujemy się od prawie 10 lat.

Czytaj więcej...